نکته مدیریتی روز
برنامه‌ریزی
در الواح تورات، به موسی در هر موردی پندی دادیم و به او گفتیم: آنها را با قوت اجرا كن و به قوم خود فرمان ده كه بهترین آنها را انتخاب كنند و اجرا نمایند.
تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها
معرفی

تاسیس موسسه مدیریت راهبردی اسلامی با رویکرد ستادی، راهبردی، دانش بنیان و طرح محور با بهره گیری از عمده ظرفیت های موجود و بالقوه که ثمره دانش و تجربه چندین سال کار تخصصی درحوزه طرح وبرنامه با رویکرد راهبردی و اسلامی می باشد، خلائی است که تا کنون به صورت منسجم در نظام جمهوری اسلامی به آن نپرداخته ایم با توجه به اینکه کشورما در حوزه وضع قوانین پیشرو می باشد...

...

مؤسسه مدیریت راهبردی اسلامی با هدف تسهیل در تدوین، راهبری و مدیریت فکری و اجرایی طرح های جهان اسلام با محوریت مردم و موسسات مردمی، در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سلامت، خانواده، دینی، هنری، مدیریتی در سطوح ملی و بین المللی تاسیس گردیده، تا...

...

انجام مطالعات راهبردی، آسیبشناسی نهادی، فرآیندی و ترسیم نقشه راه در حوزه ارتباطات، تفاهمات، انتشارات، سودآوری، استفاده هدفمند و ویژه از ظرفیت فضای مجازی و ...برای تشکیلات مرتبط و همسو؛

...

برگزاری دوره های دانش افزایی مدیریت راهبردی برای مدیران ارشد سازمان های حاکمیتی، دولتی و مردمی در حوزه ساختارسازی و کیفیت ترسیم اسناد راهبردی، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و الگورتیم محسوس دستیابی به نقاط مطلوب

...

ارائه راهبرد در ایجاد نظام مالی پایدار برای نهادهای دولتی، موسسات خصوصی وتشکیلات مرتبط با موسسه و پیگیریهای نهادی وفرآیندی تا حصول نتیجه در این حوزه

ارائه راهبردهای لازم در راستای تاسیس موسسات و مراکز مردمنهاد در سرتاسر کشور، منطقه و جهان اسلام و دیگر کشورهای دارای اولویت با استفاده از ظرفیتهای ارتباطی موجود در کادر موسسه

خدمات

مشاوره به نهادهای مختلف مردمی، دولتی، علمی و دیگر نهادهای مرتبط و همکاری و مشارکت هدفمند در راستای اجرای طرح های هریک از نهادها و پیگیری لازم تا حصول نتیجه و نیز مشاوره راهبردی و عملیاتی جهت ورود سرمایه گذاران ملی بین المللی در طرح های اثرگذار در حوزه های مختلف با رویکرد ایجاد ارزش افزوده

...

تدوین اسناد راهبردیِ ترسیم وضعیت موجود و مطلوب، نگارش اسناد چشم انداز، ساختار، تشکیلات و شرح وظایف، مبتنی بر دانش روز مدیریتی و نیازهای نهادها و جوامع هدف

...

تدوین طرح های جامع عملیاتی، گزارش های عملکردی برنامه محور، آماری و تحلیل بنیان، ارائه ایده های نو و تحول بنیاد در راستای نیازهای سازمان ها و جوامع

...

ارتباطات موثر با علما وشخصیت های اثرگذار ملی و بین المللی، نهادهای حاکمیتی، دولتی، مردمی، دانشگاه ها، مراکز حوزوی، فرهنگی و علمی به منظور تسهیل در اجرای طرح ها و برنامه های مشترک بنیادین و راهبردی همسو با اهداف و سیاستهای اسلام ناب

...

برگزاری همایش های تخصصی و ترویجی در حوزه های مختلف و نیز برگزاری دوره های دانش افزایی برای مدیران ارشد جهان اسلام و دیگر سطوح در راستای تقویت رویکرد مبتنی بر خرد جمعی و طرح و برنامه

...
اعضای مؤسسه