اطلاعات بیشتر

دکتر کریم نجفی برزگر

دبیرکل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران، رئیس مرکز تحقیقات جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون سابق فرهنگی و اجتماعی پیام نور کشور، مشاور امور بین الملل وزارت علوم، معاون سابق بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزن اسبق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند

انتهای صفحه