اطلاعات بیشتر

علی کریمی مرید

مؤسس و مدیر مؤسسه مدیریت راهبردی اسلامی، معاون راهبردی - اجرایی و رئیس دبیرخانه شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام، معاون طرح وبرنامه موسسه میراث مشترک ایرانیان وشبه قاره هند، مدیرسابق طرح وبرنامه مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و مسئول طرح و برنامه دفتر قم نماینده مقام معظم رهبری در کردستان، مدیر اسبق برنامه ریزی و نظارت بین الملل دارالحدیث، معاون اسبق ستاد فرهنگی عاشوراپژوهی سازمانتبلیغات اسلامی و کارشناسمسئول برنامهریزی و نظارت بینالملل حوزههای علمیه

انتهای صفحه