اطلاعات بیشتر

مشاوره

مشاوره به نهادهای مختلف مردمی، دولتی، علمی و دیگر نهادهای مرتبط و همکاری و مشارکت هدفمند در راستای اجرای طرح¬های هریک از نهادها و پیگیری لازم تا حصول نتیجه و نیز مشاوره راهبردی و عملیاتی جهت ورود سرمایه¬گذاران ملی و بین المللی در طرح های اثرگذار در حوزه¬های مختلف با رویکرد ایجاد ارزش افزوده؛

انتهای صفحه