اطلاعات بیشتر

تدوین اسناد راهبردی

تدوین اسناد راهبردیِ ترسیم وضعیت موجود و مطلوب، نگارش اسناد چشم انداز، ساختار، تشکیلات و شرح وظایف، مبتنی بر دانش روز مدیریتی و نیازهای نهادها و جوامع هدف

انتهای صفحه