اطلاعات بیشتر

تدوین طرحهای جامع عملیاتی

تدوین طرحهای جامع عملیاتی، گزارشهای عملکردی برنامه محور، آماری و تحلیل بنیان، ارائه ایدههای نو و تحول بنیاد در راستای نیازهای سازمانها و جوامع

انتهای صفحه