اطلاعات بیشتر

برگزاری همایش و دوره

برگزاری همایشهای تخصصی و ترویجی در حوزه های مختلف و نیز برگزاری دورههای دانشافزایی برای مدیران ارشد نظام و دیگر سطوح در راستای تقویت رویکرد مبتنی بر خرد جمعی و طرح و برنامه

انتهای صفحه