سخنرانی جناب آقای دکتر پور اصغری معاون محترم علمی , فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در دومین مجمع عمومی

جناب آقای دکتر پور اصغری معاون محترم علمی , فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر از حضور در دومین مجمع دانشگاه های مجازی جهان اسلام این مجمع را فرصتی بزرگ برای پیشرفت علم و تکنولوژی و پیشبرد اهداف این شبکه و پیام رسان همکاری های روز افزون اسلام و پیغام رسان صلح ودوستی بین این کشور ها دانست.