کارگروه‌ها و حوزه‌های کاری

شرح وظایف

برنامه‌های مطالعاتی

اختیارات

برنامه‌های مطالعاتی

اقدامات انجام شده

برنامه‌های مطالعاتی

مطالعات بنیادین، راهبردی و عملیاتی طرح‌ها

برنامه‌های مطالعاتی

مطالعات بنیادین، راهبردی و عملیاتی طرح‌ها

برنامه‌های مطالعاتی

مطالعات بنیادین، راهبردی و عملیاتی طرح‌ها

برنامه‌های مطالعاتیخدمات موسسه

Slide 2

مشاوره به نهادهای مختلف مردمی، دولتی، علمی و دیگر نهادهای مرتبط و همکاری و مشارکت هدفمند در راستای اجرای طرح های هریک از نهادها و پیگیری لازم تا حصول نتیجه و نیز مشاوره راهبردی و عملیاتی جهت ورود سرمایه گذاران ملی و بین المللی در طرح های اثرگذار در حوزه های مختلف با رویکرد ایجاد ارزش افزوده.Slide 2

مشاوره به نهادهای مختلف مردمی، دولتی، علمی و دیگر نهادهای مرتبط و همکاری و مشارکت هدفمند در راستای اجرای طرح های هریک از نهادها و پیگیری لازم تا حصول نتیجه و نیز مشاوره راهبردی و عملیاتی جهت ورود سرمایه گذاران ملی و بین المللی در طرح های اثرگذار در حوزه های مختلف با رویکرد ایجاد ارزش افزوده.Slide 2

مشاوره به نهادهای مختلف مردمی، دولتی، علمی و دیگر نهادهای مرتبط و همکاری و مشارکت هدفمند در راستای اجرای طرح های هریک از نهادها و پیگیری لازم تا حصول نتیجه و نیز مشاوره راهبردی و عملیاتی جهت ورود سرمایه گذاران ملی و بین المللی در طرح های اثرگذار در حوزه های مختلف با رویکرد ایجاد ارزش افزوده.

نمونه فعالیت‌ها

نگارش و پیگیری طرح های جامع عملیاتی

نگارش و پیگیری طرح های جامع عملیاتی

تاسیس موسسه مدیریت راهبردی اسلامی با رویکرد ستادی، راهبردی، دانش بنیان و طرح محور با بهره گیری از عمده ظرفیت های موجود و بالقوه که ثمره دانش و تجربه چندین سال کار تخصصی درحوزه طرح وبرنامه با رویکرد راهبردی و اسلامی می باشد، خلائی است که تا کنون به صورت منسجم در نظام جمهوری اسلامی به آن نپرداخته ایم با توجه به اینکه کشورما در حوزه وضع قوانین پیشرو می باشد.نگارش و پیگیری طرح های جامع عملیاتی

نگارش و پیگیری طرح های جامع عملیاتی

تاسیس موسسه مدیریت راهبردی اسلامی با رویکرد ستادی، راهبردی، دانش بنیان و طرح محور با بهره گیری از عمده ظرفیت های موجود و بالقوه که ثمره دانش و تجربه چندین سال کار تخصصی درحوزه طرح وبرنامه با رویکرد راهبردی و اسلامی می باشد، خلائی است که تا کنون به صورت منسجم در نظام جمهوری اسلامی به آن نپرداخته ایم با توجه به اینکه کشورما در حوزه وضع قوانین پیشرو می باشد.نگارش و پیگیری طرح های جامع عملیاتی

نگارش و پیگیری طرح های جامع عملیاتی

تاسیس موسسه مدیریت راهبردی اسلامی با رویکرد ستادی، راهبردی، دانش بنیان و طرح محور با بهره گیری از عمده ظرفیت های موجود و بالقوه که ثمره دانش و تجربه چندین سال کار تخصصی درحوزه طرح وبرنامه با رویکرد راهبردی و اسلامی می باشد، خلائی است که تا کنون به صورت منسجم در نظام جمهوری اسلامی به آن نپرداخته ایم با توجه به اینکه کشورما در حوزه وضع قوانین پیشرو می باشد.نگارش و پیگیری طرح های جامع عملیاتی

نگارش و پیگیری طرح های جامع عملیاتی

تاسیس موسسه مدیریت راهبردی اسلامی با رویکرد ستادی، راهبردی، دانش بنیان و طرح محور با بهره گیری از عمده ظرفیت های موجود و بالقوه که ثمره دانش و تجربه چندین سال کار تخصصی درحوزه طرح وبرنامه با رویکرد راهبردی و اسلامی می باشد، خلائی است که تا کنون به صورت منسجم در نظام جمهوری اسلامی به آن نپرداخته ایم با توجه به اینکه کشورما در حوزه وضع قوانین پیشرو می باشد.تفاهم نامه ها و قراردادها

همراهان موسسه

موسسه مدیریت راهبردی اسلامی افتخار داشته است که در طول ده سال گذشته در حوزه ارتباطات و انعقاد تفاهم نامه، توافق نامه و قراردادهای همکاری با نهادهای مختلف ملی و بین المللی مشارکت داشته باشد که نشان از حسن اعتماد نهادها به این موسسه می باشد.


اخبار و رویدادها